Miljöpolicy

Cento Kullager AB eftersträvar bästa möjliga lösningar inom miljöområdet för att få en god inre och yttre miljö, med så liten belastning på vår omgivning som möjligt
Vårt miljöarbete bedrivs inom tre olika områden:

Vår inre miljö: Cento Kullager AB ska erbjuda en god och säker arbetsmiljö där hälso och olycksrisken ständigt uppmärksammas och åtgärdas. Vi ska alltid sträva efter att förbruka så lite energi som möjligt och använda produkter med klar miljöprofil.

Den yttre miljön: Påverkan på den yttre miljön i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten ska minimeras. Det innebär bland annat att källsortering sker av allt avfall. Ankommande emballage och papper används som emballage till våra egna kunder. Rengöringsmedel och liknande ska vara miljövänligt. Transporter ska planeras och ske på ett sådant sätt att minsta miljöpåverkan erhålls.
Leverantör och försäljningssortimentet: Cento Kullager AB´s målsättning ska vara att ha leverantörer med en bra miljöprofil. Vi ska erbjuda våra kunder ett försäljningsortiment som har så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Vi ska också verka för att nya miljövänliga produkter ersätter gamla, samt att informera våra kunder om bra miljöval.
Ansvar: Samtliga medarbetare ansvarar för att en god arbetsmiljö skapas och för att utsläpp och avfall minimeras. ”Instruktioner vid dagligt miljöarbete” ska efterföljas. Det är viktigt att den enskilde medarbetaren kommer med egna förslag och idéer samt aktivt deltar i företagets miljöarbete.

Vill du kontakta oss?

Fyll i nedan uppgifter, så återkommer vi snarast möjligt.